ETİK KURALLAR

GİRYED Etik ilke ve kurallarının amacı, ülkemiz şirketlerindeki tüm yönetici ve çalışanların yanı sıra Türkiye’de toplumunun GIRYED üyelerinden hangi tutum ve davranışları beklemeleri gerektiğinin açık bir biçimde ifade edilmesini sağlamaktır. Tüm GIRYED üyeleri bu dokümanda belirtilen ilke ve kurallara uymakla yükümlüdürler.

● Topluma ve Is Dünyasına Katkı

Topluma ve iş dünyasına iki yönlü açık ve şeffaf bir iletişimle doğru bilginin paylaşılması gelişim için önemlidir. Üyelerimizle birlikte kamu yararına hizmet ederken sürdürülebilir bir gelecek için değerlerimiz ve etik, sosyal ve çevresel sorunlar kapsamında çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

● Çalışan İlişkileri

GIRYED icin çalışanlarına fiziksel ve zihinsel olarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak önceliklerindendir. İşyerinde bir kaza yaşanmaması için gerekli tedbirleri alır ve çalışan eğitimlerini gerçekleştiririz. Aynı zamanda çalışanların yetkinliğini en üst düzeye çıkarmak ve performanslarını geliştirmek için elimizden gelen çabayı gösteririz. Çalışma arkadaşlarımız ile temsilci, avukat, aracı, danışman gibi GİRYED adına görev yapmasını beklediğimiz kişilerin seçimi ve görevlendirilmesinde iş dürüstlüğünü, güvenilirliğini, tarafsızlığını ve hukuka bağlılıklarını temel esas olarak alırız.

● Rakipler ve Rekabet

Sadece yasal ve etik olan alanlarda etkin bir şekilde, doğruluktan şaşmayacak şekilde rekabet eder, rekabetin korunması ile ilgili tüm mevzuata (yasa, tüzük, yönetmelik vb.) ve yetkili mercilerin kararlarına uyarız. Rakiplerimiz ve çalışanlarına yönelik girişimler de dahil olmak üzere haksız rekabet tanımına girebilecek rekabeti bozucu hiçbir faaliyette bulunmayız. Rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

● Mesleki Sorumluluk

GIRYED üyeleri olarak görev aldığımız tüm kurum ve kuruluşlarda değer yaratmayı asli görevimiz olarak kabul ederiz. Hizmet ettiğimiz kurum ve kuruluşların hedef ve amaçları doğrultusunda somut değer yaratan çalışmalarda bulunurken etik değerlere uyumlarına katkıda bulunmayı sorumluluğumuz olarak görürüz.

● Çevreye Saygı ve Uyum

GIRYED olarak çevre yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak çalışmalarımızı devam ettiririz. Faaliyetler kapsamında çevresel ayak izimizi en aza indirmeyi ve çevresel sürdürülebilirliği geliştirmeye yönelik ortak bir sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı sürdürürken, kurumsal ve bireysel düzeyde sorumluluk bilincini teşvik ederek çalışanlarımızın, üyelerimizin ve tedarikçilerimizin çevresel bilincini artırmaya çalışıyoruz.

● İnsan Haklarına Saygı
İş birliğine değer vererek ve eşit fırsatlar sunarak, bütünsel bir kültürün gelişmesine özen gösteriyoruz. Güvenli, saygılı ve ayrımcılığın olmadığı bir çalışma ortamının olması için gereken her türlü tedbiri alırız. Irk, etnik köken, siyasi inanç, din, aile durumu, fiziksel veya zihinsel yetenek, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim özelliklerine bakılmaksızın tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımıza karşı vicdani ve adil yaklaşırız. Çalışanlarımızın bireysel kişiliklerine saygı duyarız. Her kişinin kendini geliştirebildiği, güvenli ve esnek bir çalışma ortamı yaratmaya ve devam ettirmeye özen gösteririz. Taciz ve ayrımcılıktan uzak, dürüst ve açık iletişimle, işbirliği odaklı bir iletişim sürdürüyoruz.

● Bilginin Kullanımı

GIRYED üyeleri olarak bireyler arası, birey ve kurum arası iletişimin ve karar alma süreçlerinin en etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi için kişi ve kurumların bilgi edinme ve bilgi yaygınlaştırma haklarına özen gösteririz. Yaşanılan toplum veya hizmet verilen
kurum ve kuruluşlarda, etik bulunmayan veya doğruluğu kesin olmayan bilgilerin edinilmesine veya yaygınlaştırılmasına ilişkin endişeleri yok ederek taraflar arasında açık iletişimin ve bilgi alışverişinin güvenli seviyede oluşmasını sağlarız. Bilginin gizliliği, bütünlüğü, saklanması ve erişebilirliği bizim için en vazgeçilmez husustur. Bu sebeple kendi ürettiğimiz bilgiler ile birlikte başta tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın ticari ve kişisel bilgileri için aynı hassasiyeti gösteririz. Resmi kurumlar ile yasal zorunluluklar gereğince bildirilmesi zorunlu durumlar hariç hiçbir bilgiyi 3. taraflar ile paylaşmayız.

● Yolsuzlukla mücadele

GIRYED olarak yüksek iş etiği standartlarına ve profesyonel davranışlara bağlılık kapsaminda: Dürüstlük, güven, kapsayıcılık kültürünü sürdürmek bizim için çok önemlidir. Herhangi birine rüşvet vermeyi yasadışı bir faaliyet olarak görürüz. Kuruluşumuz ile iş ilişkisinde olan kişilere ve kuruluşlara hediye verirken herhangi bir yönetmeliği ihlal etmemeye özen gösteririz.

● Tedarikçilerimiz ve İş Ortaklarımızla İlişkiler

Tedarikçilerimizle kurduğumuz ilişkimizde sürdürülebilirlik yaklaşımımızla hareket ederiz. Tedarikçilerimizi yasal ve çevresel gerekliliklere uymaya teşvik ederiz. İşbirliği, durustluk, seffaflik, çeşitlilik ve kurumsal değerlerimize önem veririz. Mal ve hizmet alımı yaptığımız firmalara iş ortağımız olarak yaklaşırız. Tedarikçilerimizle ticari ilişkilerimizde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. Mal ve hizmet satın alırken, ilgili tüm mevzuata (yasa, tüzük, yönetmelik vb.) uygun hareket ederiz. Tedarikçilerimizin gelişimi için gerekli desteği verir, birlikte iş potansiyelimizin artması için çalışırız.

● Yasalara Uyma ve Hukuk

Türkiye Cumhuriyetinin tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak hareket ederiz. Yurtdışı faaliyetlerimizde ise bulunduğumuz o ülke ve uluslararası kurallara da uyarız. Faaliyetlerimizi/işlemlerimizi yürütürken tüm kamu kuruluşlarına doğru, tam ve anlaşılır bilgileri zamanında sunarız. Her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz. Yasaların, yönetmeliklerin, şirket prensiplerinin, etik kuralların ihlali de dahil olmak üzere, kuşku uyandıran konuların açıklığa kavuşturulması için tüm gayretimizi gösteririz.

● Çalisanlarimizin Rolu

GİRYED Etik Kurallarının uygulanmasında en önemli rol çalışanlarımızındır. Tüm çalışanlarımız her koşulda ahlaka, yasa ve düzenlemelere uygun hareket ederler. Bununla birlikte GİRYED Değerleri ile Etik Kurallarını bilir, benimser, uygular ve uygulanmasını takip ederler. Özellikle örnek olma yaklaşımı çerçevesinde aşağıda tanımlı hususlara kesin ve kati şekilde uyarlar. Çalışanlarımız GİRYED disiplinine aykırıfiil ve davranışlarda bulunmazlar.

● Çıkar Çatışmasından Kaçınmak

Çalışanlarımızın görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getirmelerini engelleyecek/etkileyebilecek çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Çalışanlarımız aile fertleri, dostları veya başta GİRYED müşterileri, tedarikçileri olmak üzere diğer kişi ve/veya kuruluşlarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan özel iş ilişkisine girmez, kişisel amaçlı borç para/mal ve hizmet almaz. Çalışanlarımız GİRYED’in satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu durumlarda doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez. İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını ve bu kişilerin yakınlarını işe alamaz.